چک بنفش

 

همکارانی که مایل به خرید بصورت اعتباری و چکی از پیکاوکالا هستند ، میتوانند تصویر چک بنفش صیادی ( که بنام خود ایشان باشد ) را به شماره واتساپ 09124679031 ارسال نمایند سپس استعلام از بانک مرکزی انجام می شود و در صورت سفید بودن سابقه ، بعد از پرکردن فرم اعتبار سنجی ، اعتبار لازم به آنها اختصاص داده شده و چک از مشتری دریافت و کالاهای مورد نظر به آدرس مورد نظرشان ارسال میگردد

برای استفاده از این امکان عکس چک خود را به این شماره واتساپ نمایید

09124679031 محمد مهدی مقدری