چک بنفش

پس از دریافت تصویر چک بنفش ،استعلام از بانک مرکزی انجام می شود و در صورت سفید بودن سابقه ، چک از مشتری دریافت و بار ارسال می شود

برای استفاده از این امکان عکس چک خود را به این شماره واتساپ نمایید

09124679031